ไทย | อังกฤษ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแย้มสอาดเน้นการบริหารจัดการโดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต

            จากการที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน และมีหลักสูตรเสริมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ นักเรียนมีความสามารถตามศักยภาพ นักเรียนที่ประสบผลสำเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันในทักษะต่าง ๆ ดังนี้

ปีการศึกษา 2552

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดลพบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21-23 ธันวาคม 2552
  • เหรียญทอง      การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.1-3
  • เหรียญทอง      การแข่งขันละครประวัติศาสตร์  ระดับชั้น ป.1-6
  • เหรียญทอง      การแข่งขันทำอาหารคาว (อาหารจานเดียว) ระดับชั้น ป.4-6
  • เหรียญทอง      การแข่งขันความเป็นเลิศสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.4-6
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันเ่พลงคุณธรรม        ระดับชั้น ม.1-6
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม   ระดับชั้น ม.1-3
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันความเป็นเลิศสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1-3
 • การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร วันที่ 12-13 ธันวาคม 2552
  • รางวัลชมเชย  การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
  • ผ่านเกณฑ์     การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 รอบเจียระไนเพชร ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552
  • ผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
  • รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
 • การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2552 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่ 28 กันยายน 2552
  • เหรียญทอง      การแข่งขันคัดลายมือ            ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง      การแข่งขันท่องอาขยาน         ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง      การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง      การแข่งขัน Pop Up             ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันการคัดลายมือ       ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทองแดง การแข่งขัน Pop Up             ช่วงชั้นที่ 2
 • เข้าร่วมการแข่งขันไทยประกันชีวิตสมาร์ทคิดส์ แชลเลนจ์ คณิตคิดประลอง ชิงแชมป์ภาคกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดโดย สำนักพิมพ์บ้านฉลาดรู้ โดยการสนับสนุนของ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด วันที่ 13 กันยายน 2552
 • ผ่านการอบรมแกนนำเยาวชนใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ 2 จัดโดย โรงพยาบาลลำลูกกา วันที่ 2 กันยายน 2552
 • โล่การแข่งขัน เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฎพระนคร ปีการศึกษา 2552 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 20 สิงหาคม 2552
  • ชนะเลิศ               การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับประถมศึกษา
 • คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงเีรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร วันที่ 29-30 สิงหาคม 2552
  • ผ่านเกณฑ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • การแข่งขัน PAMA THAILAND ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10/2552 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี วันที่ 29 สิงหาคม 2552
  • รางวัลชมเชย         การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษ
  • รางวัลชมเชย         การแข่งขันภาษาอังกฤษ
 • การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2552

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  • เหรียญทอง      การแข่งขันละครสั้น
  • เหรียญทอง      การเล่านิทานภาษาอังกฤษ
  • เหรียญทอง      การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ
  • เหรียญทอง      การแข่งขัน Multiskills
  • เหรียญทอง      การแข่งขัน Speling Bee
  • เหรียญเงิน       การแข่งขัน Spelling Bee
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • เหรียญทอง      การแข่งขันซูตูกุ
  • เหรียญทอง      การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  • เหรียญทอง      การแข่งขันกระบวนการคิดคณิตศาสตร์
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันคณิตศิลป์
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศิลป์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • เหรียญทอง      การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์      ช่วงชั้นที่ 1-2
  • เหรียญทอง      การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์      ช่วงชั้นที่ 3-4
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก             ช่วงชั้นที่ 2

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม         ช่วงชั้นที่ 3-4
  • เหรียญทอง      การแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม         ช่วงชั้นที่ 1-2
  • เหรียญทอง      การแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม         ช่วงชั้นที่ 3-4
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม          ช่วงชั้นที่ 1-2
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันประกวดละครคุณธรรม               ช่วงชั้นที่ 3-4
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ       ช่วงชั้นที่ 1-2
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ       ช่วงชั้นที่ 3-4
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ           ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ช่วงชั้นที่ 2

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • เหรียญทอง      การแข่งขันการทำอาหารคาว (อาหารจานเดียว) อาหารหวานเพื่อสุขภาพ
 • การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จัดโดย เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552
  • เหรียญทอง   การแข่งขัน Program Paint            ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง   การแข่งขัน Program Power Point  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง   การแข่งขัน Program Annimation    ช่วงชั้นที่ 3
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ณ โรงเรียนวัดสุทรีวราราม กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
  • รางวัลชมเชย
  • คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
  • เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
 • การประกวดและแข่งขันทักษะทางศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2552
  • เหรียญทองอันดับ 1  การแข่งขันวาดภาพประกอบเพลง ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทองอันดับ 2  การแข่งขันวาดภาพระบายสี       ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทองอันดับ 2  การแข่งขันวาดภาพแรเงา         ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน             การแข่งขันวาดภาพประกอบเพลง ช่วงชั้นที่ 1
 • การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2552
  • เหรียญเงิน        การเล่านิทาน
  • เหรียญเงิน        การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
  • เหรียญเงิน        การแข่งขันสร้างภาพจากวัสดุ
  • เหรียญทองแดง  กิจกรรมเกมการศึกษา
  • เหรียญทองแดง  การแข่งขันวาดภาพระบายสี
 • การแข่งขัน เนื่องในวันวิชาการสาธิตราชภัฎพระนคร ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 20 สิงหาคม 2552
  • ชนะเลิศ                 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์  ประเภทกลอนสุภาพ
  • รองชนะเลิศอับดับ 1  การแข่งขันแต่งคำประพันธ์  ประเภทกลอนสุภาพ
  • รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันแต่งคำประพันธ์  ประเภทกลอนสุภาพ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
  • รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันอ่านคำประพันธ์
  • เข้าร่วมการแข่งขัน Pictionary  ระดับประถมศึกษาตอนต้น
 • การแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2552 ศูนย์ภาคกลาง ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2552
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • เข้าร่วม        การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ระดับประถมศึกษา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วันที่ 17-19 สิงหาคม 2552
  • ชนะเลิศ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1
 • เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นานาชาติ 52 (นักวิทย์น้อยทรู) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 16 สิงหาคม 2552
 • รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552 ระดับจังหวัด วันที่ 14 สิงหาคม 2552
 • ประกวดการ์ดอวยพรภาษาอังกฤษวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 จัดโดย โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา วันที่ 12 สิงหาคม 2552
  • ชนะเลิศ                ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชมเชย          ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศ                ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชมเชย          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ                 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ "ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552 หัวข้อ "สีสัน ผสานวัฒนธรรม" วันที่ 7 สิงหาคม 2552
 • โล่ชนะิเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 วันที่ 6 สิงหาคม 2552
  • ชนะเลิศ               ระดับประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา   ช่วงชั้นที่ 3
 • การแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2552
  • ชนะเลิศ                การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
 • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิับัติการสภานักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติด จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2552
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551 จาก สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
 • รางวัลพิเศษระดับประถมศึกษา การแข่งขันประกวดวาดภาพกล้วยไม้  “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ ครั้งที่ 2   ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน วันที่ 30 พฤษภาคม 2552
 • การแข่งขันระดับประถมศึกษา ประจำปี 2552 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7 เมษายน 2552
  • เหรียญทอง       การแข่งขันคณิตศาสตร์
  • เหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์
  • เหรียญทองแดง  การแข่งขันวิทยาศาสตร์
 • ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2552
 • การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจำปี 2552 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่  18  มีนาคม  2552
  • เหรียญทอง      การแข่งขันคณิตศาสตร์    ระดับประถมศึกษา
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันคณิตศาสตร์    ระดับประถมศึกษา
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์    ระดับประถมศึกษา
 • ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการภาพวาดเด็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จัดโดย มูลนิธิเอ็ม โอเอไทย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผลการสอบ บริษัทท้อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ครั้งที่ 7 ปี 2552
  • คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี วิชาภาษาไทย    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
  • คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี วิชาสังคม          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี วิชาคณิตศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , มัธยมศึกษาปีที่ 1,3
  • คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1
  • คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคกลาง         วิชาภาษาไทย    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • เป็นผู้สอบไล่คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด
 • โล่เกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาตัวอย่างในการพัฒนาด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับนักเรียนด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือเด็กยากไร้ในสังคม ในโครงการ "The Heart of Giving" จัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2551

 • ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี  2551  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล วันที่  14  มีนาคม  2551
  • เหรียญเงิน  คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2
  • เหรียญเงิน  วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2
 • การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ปทุมธานี งาน  “งานวันการศึกษาเอกชน” วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2552
  • เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศิลป์  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันหมากฮอส  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ช่วงชั้นชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันด้วย Program  Paint  ช่วงชั้นที่  1
  • เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขัน Story telling Contest  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันการคัดลายมือแบบหัวกลม  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือแบบลายอาลักษณ์  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ Quiz  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันทำโครงงานภาษาอังกฤษ  Project  Work ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันเกม  24  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้น  Skit  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขัน  Cross  Words  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันเปิดพจนานุกรม  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันด้วย Program  Paint  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขัน  Story  telling  Contest  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขัน  Public  Speaking  Contest  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขัน  Public  Speaking  Contest   ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง การแข่งขันการทำขนมลูกชุบ  ช่วงชั้นที่  3
  • เหรียญทอง การแข่งขัน Story  telling  Contest  ช่วงชั้นที่  3
  • เหรียญทอง การแข่งขัน  Public  Speaking  Contest ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทอง การแข่งขันการประกวด  Science  Show  ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทอง การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  Quiz  ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันเรียงความ  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันประกวด  Science  Show ช่วงชั้นที่  2
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  Quiz ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันหมากฮอส  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
 • โครงการตอบปัญหาธรรมะ”ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 27 มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5,104,980 คน  หนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2552
  • รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ของปทุมธานี ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ  รางวัลที่ 12 ของจังหวัดปทุมธานี  ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชมเชยอันดับ  2  ระดับประเทศ  รางวัลที่ 12  ของจังหวัดปทุมธานี  ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชมเชยอันดับ  1  ระดับประเทศ  รางวัลที่ 5  ของจังหวัดปทุมธานี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชมเชยอันดับ  2  ระดับประเทศ  รางวัลที่ 17  ของจังหวัดปทุมธานี  ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชมเชยอันดับ  2  ระดับประเทศ  รางวัลที่ 19  ของจังหวัดปทุมธานี  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 • งาน “ทัศนาวิชาการ  เปิดบ้านหอวัง  ปทุมธานี “ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2552
  • ชนะเลิศ  การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ประเภทบุคคล  ช่วงชั้นที่ 2
  • ชนะเลิศ  การประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย ช่วงชั้นที่ 2 
  • ชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพระบายสี  ประเภทบุคคล  ช่วงชั้นที่ 3
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม  ช่วงชั้น 2
  • รองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ประเภททีม  2
  • รองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ประเภทบุคคล
  • เหรียญเงินอันดับ  2  การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  ประเภทบุคคลช่วงชั้น 2
  • ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานการทดลอง  ช่วงชั้นที่ 2
  • ชนะเลิศประวัติศาสตร์ไทย  ประเภททีมช่วงชั้น 2
  • รางวัลชนะเลิศการเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Spelling Bee  ช่วงชั้นที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 Microsoft  Word 2003  ช่วงชั้น 2
  • ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint  ช่วงชั้นที่ 2
 • งาน เปิดลานวิชาการบ้านสวน ฯ รังสิต  ครั้งที่ 12  “รักพ่อขอพอเพียง ลดและเลี่ยงภาวะโลกร้อน พสกนิกรพร้อมใจสมานฉันท์”  โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต  วันที่ 30 มกราคม 2552
  • ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ  ช่วงชั้นที่ 2
  • ชนะเลิศ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  2
  • ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 2
  • ชนะเลิศ การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2 ประเภทบุคคล
  • ชนะเลิศ การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2 ประเภททีม
  • รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทองแดง  การแข่งขัน Program E-book ช่วงชั้นที่  2
 • งานสายปัญญารังสิตนิทรรศ 51 โรงเรียนสายปัญญารังสิต วันที่ 27 มกราคม 2552
  • ชนะเลิศ  ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  • ชนะเลิศ  การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 – 3
  • เหรียญทอง การแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.5 – 6)
  • เหรียญทอง การแข่งขันการใบ้คำ  ช่วงชั้น 2 – 3
  • เหรียญทอง การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ   ช่วงชั้นที่ 2 – 3
  • เหรียญทอง การประกวดวาดภาพจิตรกรรมสีชอล์ก  ช่วงชั้นที่ 1-2
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อม
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เกม 24  ช่วงชั้นที่ 2
  • รางวัลดีเด่น การแข่งขันพิธีกรรุ่นเยาว์ช่วงชั้นที่ 2 (ป.5 – 6)
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.5 – 6)
  • เหรียญเงิน  การแข่งขัน Program Paint  ช่วงชั้นที่  2
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ช่วงชั้นที่ 2
 • งานตลาดนัดวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวมินทร์ เบญจมะ 2552 ณ โรงเรียนนวมินทร์ วันที่ 15 มกราคม 2552
  • ชนะเลิศ  การแข่งขัน อแม็ท
  • ชนะเลิศ  การแข่งขัน SUDOKU
  • ชนะเลิศการแข่งขัน MS-Power Point
  • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
  • ชนะเลิศ  การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
  • ชนะเลิศ  การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
  • ชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการวาดรูปทรงเรขาคณิต  ช่วงชั้นที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือประเภทตัวเขียน ช่วงชั้นที่ 3
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน  SCIENCE  SHOW
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ  3 การประกวดวาดภาพจากบทประพันธ์
  • รองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันการทดสอบความรู้โดยใช้แผนที่ 
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทายภาพปริศนาในแผนที่  ช่วงชั้นที่ 2 
  • ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาสีฟุตซอล อายุไม่เกิน 12 ปี 
  • ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร (ชาย) อายุไม่เกิน 12 ปี
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร (ชาย) อายุไม่เกิน 12 ปี
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพบนกระดาษ  100  ปอนด์ ช่วงชั้นที่  2
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่ง400 เมตร (หญิง) อายุไม่เกิน 12 ปี
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน วิ่งผลัด 4 x 200  เมตร (หญิง) อายุไม่เกิน 12 ปี
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล  ช่วงชั้นที่ 2
 • ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี  2551  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลวันที่ 14 มีนาคม  2551
  • เหรียญทอง  วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง  คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ  ศูนย์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 – 8 มกราคม พ.ศ. 2552
  • เหรียญทอง  การแข่งขัน English  Quiz (ตอบปัญหา) ประเภททีม 2 คน  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม  Microsoft Power Point ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน  English  Quiz (ตอบปัญหา) ประเภททีม  2 คน ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน  การแข่งขันกิจกรรม Multi  Skills  Competition  ประเภทบุคคล  ช่วงชั้นที่ 3
 • งานศิลปหัตกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 5 – 8 มกราคม 2552   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
  • เหรียญทอง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Power  Point  ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน การแข่งขัน English  Quiz  (ตอบปัญหา)
  • เหรียญทองแดง กิจกรรม Skit (ละครสั้น)  ช่วงชั้น 2
 • การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย PAMA  THAILANDการแข่งขันคณิตและอังกฤษ  ชิงแชมป์ประเทศไทยโรงเรียนสตรีนนทบุรี วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551
  • รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
  • รางวัลชมเชย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
  • รางวัลชมเชย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
  • รางวัลชมเชย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
 • งานมหกรรมวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2551
  • เหรียญทอง      การแข่งขัน  ละครสั้น (Skit)
  • เหรียญทอง      การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz) ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง      การแข่งขัน English  Project Work         ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง      การแข่งขันกระบวนการคิดคณิตศาสตร์        ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง      การแข่งขันการเล่านิทาน (Story  telling)   ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันกระบวนการคิดคณิตศาสตร์         ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันกระบวนการคิดคณิตศาสตร์         ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันเกม 24                                ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันร้องเพลง  (Singing)                ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันคัดลายมือ  (Handwriting)        ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญเงิน       การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์                ช่วงชั้นที่ 3
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันกระบวนการคิดคณิตศาสตร์         ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันเกม 24                                ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์                ช่วงชั้นที่ 2
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2551  ศูนย์ภาคกลาง วันที่ 18 สิงหาคม  2551 จาก อพวช.
 • การแข่งขันทักษะภาษาไทยและศิลปะ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  วันที่  6  สิงหาคม  2551 จากเทศบาลตำบลธัญบุรี
  • ชนะเลิศ  การแข่งขันประเภทวาดระบายสี  ระดับ ช่วงชั้นที่ 2
  • ชนะเลิศ  การแข่งขันประเภทแต่งคำประพันธ์  ระดับ ช่วงชั้นที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ  2 การแข่งขันประเภท อ่านทำนองเสนาะ ชาย ระดับ ช่วงชั้นที่ 2

ปีการศึกษา 2550

 • นักเรียนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
 • ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี 2550 ในเวทีแข่งขันทางวิชาการรอบระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดนครราชสีมา
 • งานมหกรรมวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ปี 2550 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วันที่  3 – 4  กรกฎาคม 2550
  • เหรียญทอง  ประเภทแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 1
  • เหรียญทอง  การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show)
  • เหรียญทอง  การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง  ประเภทการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะภาษอังกฤษ ( Quiz ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญเงิน การแข่งขันภาษาอังกฤษ (Public Speech) กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • เหรียญทองแดง ประเภทเขียนสะกดคำ ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทองแดง ประเภทอ่านทำนองเสนาะ (ชาย) ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันภาษา อังกฤษ (Story Telling)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรีจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งช่วงชั้นที่ 1 - 2
  • เหรียญทอง กิจกรรมการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz) ช่วงชั้นที่ 2
  • เหรียญทอง กิจกรรมแสดงวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 (Science Show)
  • เหรียญเงิน กิจกรรการประกวด การพูดสุนทรพจน์(Public Speech) กลุ่ม EP ช่วงชั้นที่ 1
  • ชมเชย การแข่งขันกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 1
 • สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (สวท.) Thailand Swimming Association (TASA) (Affiliated to FINA,AASF, NOCT.) ได้จัดการแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2550 และ Thailand pin 2007 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา จังหวัดสมุทรปราการโดยมีสมาชิกสหพันธ์ว่ายน้ำแห่งเอเชีย จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ จีน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อุสเบกิสถานและไทย เข้าร่วม
  • เหรียญทอง ประเภททีมผสม (Combo)
  • เหรียญเงิน ประเภททีม 12 Under
  • เหรียญทอง ประเภท เดี่ยว (Solo) รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ป
 • การแข่งขันทักษะภาษาไทยและศิลปะ "เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 3 สิงหาคม 2550 จากนายกเทศมนตรี ตำบลธัญบุรี
  • ชนะเลิศ การแข่งขันประเภท ระบายสีจากภาพที่กำหนด ระดับชั้นปฐมวัย
  • ชนะเลิศ การแข่งขันประเภท แต่งคำประพันธ์ ระดับช่วงชั้นที่ 2
 • การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 2 ถ้วยรางวัล  พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทุนการศึกษา  พระราชวิจิตรปฏิภาณ  วันที่ 15 – 16  กันยายน  2550  ณ  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย  ช่วงชั้นที่  2
  • ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 • PAMA  THAILANDการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่  8/2550 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 25  สิงหาคม  2550
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
  • รางวัลชมเชย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
  • รางวัลชมเชย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
  • รางวัลชมเชย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
 • รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่  2  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  ประจำปี  2550 ในเวทีแข่งขันทางวิชาการรอบระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  จังหวัดนครราชสีมา
 • นักเรียนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปี 2550

ปีการศึกษา 2549

 • ได้รับเกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี วิชาภาษาไทยครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2549
 • นักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานีในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2549 จาก บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
 • ชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ “ทักษะคณิตศาสตร์” ระดับช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พ.ศ. 2549
 • นักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี ในการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2549 จาก บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระดับประถม วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2549 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสริราชสมบัติครบ 60 ปี " ตามรอยวิถีไทย พื้นบ้าน สืบสาน อนุรักษ์ ของดีที่ลำลูกกา "ครั้งที่ 6" วันที่ 9 มิถุนายน 2549
 • ชนะเลิศ เหรียญทอง การใช้งานโปรแกรม MS-PowerPoint ๒๐๐๓“งานเปิดลานวิชาการ บ้านสวนฯ รังสิต” ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2549
 • ชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2549 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) งาน 50 ปี ประถมสาธิต ประสานมิตร
 • โรงเรียนรับรางวัลการจัดงาน การประกวดนวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ การศึกษาปี ๒๕๔๙ ประเภทการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับ "ดี" ชื่อนวัตกรรม "การใช้บทปฏิบัติการประกอบการศึกษานอกสถานที่วิชาสังคมและวิทยาศาสตร์" วันที่ 2 – 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2
 • รางวัลที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหา "สนุกกับภาษาไทย"ประเภททีม ระดับประถมศึกษา งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "วันยุวกวี" ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร จาก สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ วันที่ 18 สิงหาคม 2549
 • รางวัลดีเด่น การประกวดนักเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2549 วันที่ 24 สิงหาคม 2549 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวด "แอโรบิค รวมพลัง สร้างสุขภาพ ต้านยาเสพติด" ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2549 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือประเภทหัวกลม ช่วงชั้นที่ ๒ จากงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษา อังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จากงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • ชนะเลิศการแข่งขัน แอโรบิค ช่วงชั้นที่ 2 จากงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 2 จากงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • ชนะเลิศ การแสดงความสามารถการวาดภาพโดยใช้สีไม้ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ โรงเรียนพระพฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 สิงหาคม 2549
 • ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น ปี 2549 ระดับประถมศึกษา ณ อำเภอลำลูกกา วันที่ 1 กันยายน 2549
 • มีผลงานดีเด่นในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลายชนะเลิศระดับอำเภอ ชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับสาธารณสุขเขต 4 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2549
 • รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดโรงเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2549 จากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
 • รางวัลดีเด่น การประกวดห้องสมุดโรงเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2549 จากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ปทุมธานี เขต 2
 • โรงเรียนผ่านประเมินโครงการ "สถานศึกษาน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน" ปี ๒๕๔๙ ระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การควบคุมการบริโภคอาหาร/ขนมที่เป็นอันตรายต่อ ทันตสุขภาพ โครงการประกวด "กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน" ประจำปี 2549 จากจังหวัดปทุมธานี
 • โล่ชนะเลิศการประกวดโต๊ะหมู่บูชาบัว ประเภทบัวสด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2549 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

ปีการศึกษา 2548

 • เกียรติบัตรที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2548
 • ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (ทีม)“งานเปิดลานวิชาการ บ้านสวนฯ รังสิต” ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2548
 • เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2548
 • รางวัลที่ 1 ของโรงเรียนระดับอนุบาล 2 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ทางก้าวหน้า มงคลชีวิตบัณฑิตน้อยคณะกรรมาธิการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารรัชมังคลาจารย์ ปี พ.ศ. 2548
 • เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ทีม)”งานเปิดลานวิชาการ บ้านสวน” รังสิต ครั้งที่ 9 ปี 2548
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 “งานเปิดลานวิชาการ บ้านสวนฯ รังสิต” ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2548
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขัน เค เค ยู เพนน์ เทนนิส เซอร์กิตครั้งที่ 3/2548
 • ชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ “ร้องเพลงลูกทุ่ง “ ระดับช่วงชั้นที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พ.ศ. 2548
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี การแข่งขัน เทนนิสเยาวชนอาดิดาส จูเนียร์ทัวร์ ๒๐๐๕ ครั้งที่ ๔ จากชมรมส่งเสริมนักเทนนิสเยาวชนสู่อาชีพ

ปีการศึกษา 2547

 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2547
 • โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ปี 2547 เกรดเฉลี่ย 3.75
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษในงาน “เปิดลานวิชาการบ้าน สวนฯ” รังสิต ครั้งที่ 6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2547
 • ชนะเลิศ การแข่งขันแต่งเรื่องและเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม พ.ศ.2547
 • รางวัลชมเชย Web Rally ของนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม พ.ศ.2547
 • รางวัลประเภทสร้างสรรค์การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม Power Point จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พ.ศ.2547
 • รองชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์การแต่งกายแบบไทยจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม พ.ศ. 2547
 • ชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาภาษาไทย (ทีม) พ.ศ. 2547
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส (ชาย,หญิง) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ.2547
 • เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.2 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี พ.ศ.2547
 • เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี พ.ศ.2547
 • เหรียญเงิน การแข่งขันภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารระดับ ป.4 และ ป.6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี พ.ศ.2547
 • เหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ ป.2 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนปทุมธานี พ.ศ.2547
 • เหรียญทอง การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ระดับ ป.1-6 พ.ศ.2547
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1,2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ “ไข่ลอยฟ้า” จาก True พ.ศ. 2547
 • รางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระราชรัตนาภรณ์ ครั้งที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547
 • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบเจียระไนเพชร การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระราชรัตนาภรณ์ ครั้งที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547
 • ชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาภาษาไทย (ทีม) พ.ศ.2547
 • เหรียญทอง การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ระดับ ป.1 – 6 พ.ศ. 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • ชนะเลิศ การแข่งขันแต่งเรื่องและเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พ.ศ. 2547

ปีการศึกษา 2546

 • ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขันบอลลูนอากาศร้อนต้านยาเสพติดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2546
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคำขวัญ สิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพแวดล้อม และสโมสรไลออนซ์สากลภาค 310 พ.ศ. 2546
 • ชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขัน Oral English Contest งานถนอมพิศนิทรรศการ ปีการศึกษา 2546
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางอนุบาล วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฉีกปะ ระดับชั้นอนุบาล 2
  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฉีกปะ ระดับอนุบาล 3
  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน ปั้นแป้ง ระดับชั้นอนุบาล 2
  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันปั้นแป้ง ระดับอนุบาล 2