ไทย | อังกฤษ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแย้มสอาดเน้นการบริหารจัดการโดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนในเครือ - รังสิต
เครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

นักเรียนชาย

 • เสื้อ - เสื้อเชิ้ตคอตั้งเอวจั๊ม ใช้ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย เนื้อหนาไม่บางเกินควร
  ขนาดพอดีกับลำตัว ไม่รัดรูปหรือหลวมจนเกินไป ผ่าอกตลอดสาบที่อกเสื้อ กว้าง 4 ซม.
  กระดุมสีขาวกลมขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง  ไม่เกิน 1 ซม. จำนวน 5-7 เม็ด  แขนสั้นเหนือ
  ข้อศอกพอสมควร  มีกระเป๋าติดตามแนวอกเสื้อข้างบนเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า  กว้างตั้งแต่
  8-12 ซม.ลึก 10-15 ซม. ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้วยด้ายหรือ
  ไหมสีแดงที่กระเป๋าเสื้อให้มีขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานของโรงเรียน ปักชื่อและ
  นามสกุล ที่อกด้านขวาประมาณ0.5ซม.ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน ปักดาวแสดงระดับชั้น
  ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินเหนือชื่อและสกุล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5ซม.เรียงเป็นแนว
  กึ่งกลาง โดยกำหนดให้ ชั้น ม.1 ปัก 1 ดาว, ชั้น ม.2 ปัก 2 ดาว , ชั้น ม.3 ปัก 3 ดาว
 • กางเกง - สีเทาขายาว ปลายขากางเกงไม่บานหรือลีบ ขนาดกางเกงได้สัดส่วนกับลำตัว
  ไม่หลวมหรือรัดรูป ผ่าส่วนหน้าติดซิปซ่อนไว้ด้านใน ห้ามใช้กระดุมทุกชนิด ด้านหน้ามีจีบ
  ข้างละ 2 จีบ หันจีบออกมีกระเป๋า ข้างตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลังหรือ
  ที่อื่นอีก มีหูกางเกง 5-7 หู เว้นระยะตามความเหมาะสม ไว้สำหรับสอดเข็มขัด หูกางเกง
  ขนาดกว้างไม่เกิน 1 ซม. ไม่ใช้หูแบบไขว้หรือใหญ่เกินไป
 • เข็มขัด - สีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะเงิน เข็มขัดทำด้วยหนังเรียบ ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง
  3-4 ซม. ยาวพอเหมาะกับลำตัว   หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดอันเดียว  มีปลอก
  หนังสีเดียวกับสายเข็มขัด 1 ปลอก ไว้สอดปลายเข็มขัดเวลาคาดใส่ หูกางเกงทุกหูไม่ติด
  รูปลอกเขียนด้วยสีต่าง ๆ หรือแกะลวดลายข้อความบนเข็มขัด
 • รองเท้า - ผ้าใบหรือหนังสีดำ หุ้มส้นมีเชือกผูก สีเดียวกันกับรองเท้า ห้ามใช้รองเท้าที่ทำ
  ด้วยหนังกลับ หนังมันหรือมีลวดลาย ถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบขอบยางต้องเป็นสีเดียว รองเท้า
  มีรูร้อยเชือก แถวละ 5-7 รู  ห้ามใช้รองเท้าชนิดหัวตัด  หัวแหลม ส้นสูง  ห้ามทำการกัดสี
  รองเท้าหรืิอย้อมให้เป็นสีสันที่แปลกไปจากสีเดิมและให้สวมหุ้มส้นตลอดเวลา
 • ถุงเท้า - สีขาวยาวไม่มีลวดลายหรือขลิบสีอื่น ไม่ใช้ลูกฟูกหนาหรือมีสีอื่นเจือปนไม่หนา
  หรือบางเกินควร สวมแล้วไม่ต้องพับหรือม้วน ความยาวสูงจากตาตุ่มขึ้นไป 15 ซม.
 • ผม - ทรงแบบนักเรียน  หรือทรงผมเกรียนรอบศีรษะ  หรือไว้ผมทรงรองทรงสูงเหนือใบหู
  ขึ้นไป 1 นิ้ว ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะและข้างหน้า ยาวไม่เกิน 6 ซม. ห้ามแสกกลางหวีเสย
  ไม่ใส่ครีม แต่งผมทุกชนิด ไม่ทำสีผมไม่ไว้จอน หนวดและเครา

นักเรียนหญิง

 • เสื้อ - ใช้ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกิน   ควรตัดให้เข้าทรงไม่รัดรูป
  ปกคอบัวแหลมผ่าอก แขนสั้นเหนือข้อศอกขนาดพอดีกับลำตัว ไม่รัดรูปหรือหลวม
  จนเกินไป มีกระเป๋าติดตามแนวอกเสื้อข้างบนเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่
  8-12 ซม. ลึก 10-15 ซม. ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ
  ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้วยด้ายหรือไหมสีแดงที่กระเป๋าเสื้อให้มีขนาดและแบบอักษร
  ตามมาตรฐานของโรงเรียน ปักชื่อและนามสกุลที่อกด้านขวา ประมาณ 0.5 ซม. ด้วยด้าย
  หรือไหมสีน้ำเงิน  ปักจุดแสดงระดับชั้นด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  0.5 ซม. เป็นจุดกลมทึบเรียงเป็นแนวกึ่งกลางใต้ชื่อและสกุลโดยกำหนดให้ ชั้น ม.1
  ปัก 1 จุด, ชั้น ม.2 ปัก 2 จุด, ชั้น ม.3 ปัก 3 จุด ข้างล่างชื่อ
 • เสื้อชั้นใน - ใช้ผ้าสีขาว ไม่มีลวดลาย และให้สวมเสื้อซับในสีขาวทับอีกตัวหนึ่ง
 • กระโปรง - ผ้าสีเทาไม่เป็นมันไม่บางเกินควร  มีจีบทวิสสองจีบด้านหน้า  สองจีบ
  ด้านหลังกระโปรงลายบานพองามไม่ตรงและแคบความยาวคลุมเข่า ต่ำกว่ากึ่งกลาง
  สะบ้าหัวเข่า 12 เซนติเมตร ขอบกระโปรงกว้าง 3  เซนติเมตร อยู่ระดับเอวพอดี
  ขอบกระโปรงติดด้วยตะขอ ติดซิบข้างซ้าย  ห้ามใช้กระดุมทุกชนิด
 • รองเท้า - หนังสีดำหุ้มส้น หุ้มปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย
  ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร
 • ถุงเท้า - สีขาวไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ลูกฟูกหนาหรือมีสีอื่นเจือปน สวมตลบออกพับปลายลง
  ข้อเท้ากว้าง 5 เซนติเมตร ห้ามม้วน ห้ามดึงให้สูง
 • ผม - ทรงแบบนักเรียน ตัดสั้นโดยรอบ ความยาวจากติ่งหูลงมา 3 เซนติเมตร ปลายผมตรง
  เสมอกันหรือไว้ผมยาวโดยรวบผูกไว้ด้านหลังประมาณท้ายทอยด้วยยางรัด ผูกริบบิ้นสีดำ,
  สีขาว, สีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลแก่ขนาดความกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว ห้ามไว้ผมทรงหน้าม้า
  หรือทรงผมที่ไว้ปรกหน้าทุกรูปแบบที่ติดผมต้องเป็นวัตถุโลหะสีดำเรียบ ไม่มีลวดลาย
  ไม่ซอยหรือสไลด์ ไม่ตัด ไม่ทำสีผม หรือตกแต่งให้ผิดไปจากธรรมชาติ
เครื่องแบบลูกเสือสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

นักเรียนชาย

 • หมวกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เปเล่ย์สีแดงเลือดหมู
 • เสื้อกางเกงลูกเสือสีกากีเป็นสีเดียวกันบ่าติดอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ผ้าผูกคอลูกเสือสีเหลืองติดตราดอกบัว
 • ป้ายชื่อโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต  ติดที่ไหล่ข้างขวาต่ำจากตะเข็บ 1 ซม.
 • เครื่องหมายกลุ่มกองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียน  1 เซนติเมตร
 • ป้ายชื่อผ้าสีเลือดหมูปักตัวอักษรชื่อด้วยสีเหลืองติดหน้าอกขวามือไม่มีคำนำหน้าใด ๆ
 • ป้ายธงชาติติดหน้าอกด้านขวาบนป้ายชื่อ  เครื่องหมายมองไกลติดหน้าอกด้านซ้าย
  เหนือกระเป๋า 2 นิ้ว
 • เข็มขัดหัวเสืออย่างธรรมดา
 • ถุงเท้าสีกากีพับขอบไว้ใต้เข่าใส่ภู่สีแดงเลือดหมูโผล่จากถุงเท้าลงมา 1 ซม.
  รองเท้าผ้าใบหรือหนังหุ้มส้นสีน้ำตาลแก่ไม่มีลวดลายใด ๆ แบบผูกเชือก
 • นายหมู่ – รองนายหมู่ติดริบบิ้นสีขาวที่กระเป๋าด้านซ้าย
  (นายหมู่ 2 ขีด รองนายหมู่ 1 ขีด) และมีสายนกหวีดสีเหลืองคล้องคอ
  เก็บนกหวีดที่กระเป๋าซ้าย

 

 

 

 

นักเรียนหญิง

 • หมวกทรงอ่อนมีปีกสีเขียวมะกอก  เครื่องหมายเนตรนารีตรงกลางพับด้านหลังขึ้น
 • เสื้อคอพับสีเขียวมะกอกแขนสั้นผ่าอกตลอด อกเสื้อมีสาบมีกระเป๋าปะข้าง ข้างละ
  1 กระเป๋า  มีแถบตรงกึ่งกลาง  ตามทางดิ่งปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม
  ติดกระดุม 1 เม็ด บ่าติดอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ผ้าผูกคอสีเหลืองมีตราดอกบัวตรงกลาง
 • ป้ายชื่อโรงเรียนแย้มสอาดรังสิตติดที่ไหล่ข้างขวาต่ำจากตะเข็บ 1 เซนติเมตร
 • เครื่องหมายกลุ่มกองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต่ำจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม.
 • ป้ายชื่อผ้าสีเลือดหมูปักตัวอักษรชื่อด้วยสีเหลืองติดหน้าอกขวามือไม่มีคำนำหน้าใด ๆ
 • ป้ายธงชาติติดหน้าอกด้านขวาบนป้ายชื่อ เครื่องหมายมองไกลติดหน้าอกด้านซ้าย
  เหนือกระเป๋า 2 นิ้ว  ใต้เครื่องหมายมองไกล ติดเข็มเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 • กระโปรงสีเขียวมะกอกยาวปิดเข่า เป็นกระโปรง 4 จีบ (หน้า 2 จีบ หลัง 2 จีบ)
  จีบหันออกนอกตัว
 • เข็มขัดหนังสีดำกว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตรหัวโลหะสีทองมีลายนูน
  รูปเครื่องหมายเนตรนารี
 • ถุงเท้าสีขาวพับไว้ที่บริเวณข้อเท้าสูงจากตาตุ่ม 2-3 นิ้ว รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ
  ไม่มีลวดลาย
 • หัวหน้าหมู่ – รองหัวหน้าหมู่ติดริบบิ้นสีขาวที่กระเป๋าด้านซ้าย (นายหมู่ 2 ขีด
  รองนายหมู่ 1 ขีด) และมีสายนกหวีดสีเหลืองคล้องคอ เก็บนกหวีดที่กระเป๋าซ้าย

 

 

เครื่องแบบชุดพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6
นักเรียนหญิงและชาย
 • เสื้อ - สีน้ำเงินแขนสั้น  ปกโปโล  ขลิบขาวที่ไหล่เฉียงซ้ายและขวามีกระเป๋า
  ด้านซ้ายปักตราโรงเรียนสีแดงบนกระเป๋า ขณะสวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ในกางเกง
 • กางเกงวอร์ม - สีกรมท่าขายาว จั๊มปลายขา มีแถบขาวแดงด้านหลังใต้ขาพับ
  มีตัวอักษร YAMSAARD RANGSIT สีขาว ยาวตลอดถึงปลายขา
 • รองเท้า - ผ้าใบสีขาวล้วน มีเชือกผูก ไม่มีขอบหนังหรือสีอื่นเจือปน
 • ถุงเท้า - สีขาว

ชุดพลศึกษา ใช้เฉพาะวันที่มีการเรียนวิชาพละเท่านั้นและแต่งมาจากบ้าน
ห้ามใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงกับเสื้อพละ